نشریات

گزارش نحوه عملکرد بالینی سرم هایپرایمیون آفتوسرا + تصاویر

سرم هایپرایمن آفتوسرا حاوی آنتی بادی های پلی کلونال از سویه های ویروس تب برفکی رایج در کشور و منطقه بوده که از سرم گوساله های کاملا Naive واکسینه شده با سویه های متعدد تب برفکی بدست آمده است. آنچه که در تصاویر زیر قابل مشاهده است، کاربرد بالینی محصول فوق الذکر در یک دامداری درگیر با بیماری تب برفکی در شهرستان ورامین است. در این عملیات توانایی سرم هایپرایمن آفتوسرا در کنترل بیماری دامهای دریافت کننده در مقایسه با گروه شاهد واقع در بهاربند دارای دام بیمار، تایید گردید. اطلاعات جامع و تکمیلی در خصوص نتایج محصول فوق در دامدارهای استفاده کننده، متعاقباً از سوی کمیته علمی – فنی شرکت در قالب مقاله منتشر خواهد شد.

گروه شاهد

Image
Image
Image
Image

گروه تیمار

Image
Image
Image
Image

Nowadays amount of livestock, Poultry and fish productions have changed to the symbol of improvement countries because of supplying consumption protein and its close related to other manufacturer and related industries and its critical role in exportation, furthermore activity and investment in this field in addition will bring benefits and job creation and would be reason of economic growth and prosperity.

Contact us

Addres : Unit 5 , No. 24,  Aramesh St ,Valiasr St 

Potal code : 1967754686

Phone : 41-26309440-021

Fax :26309516-021

Email : info@twora.ir

Map