واکسن های دامی

واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)

PESTVAC-K

 حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته از سویه   Nigeria 75/1  بوده که به فرم لیوفلیزه عرضه می گردد. این سویه قدرت ایمنی زایی بالا در بازه زمانی طولانی را از خود نشان داده و به همین دلیل در سیاست واکسیناسیون جمعی و برنامه ریشه کنی جهانی بیماری کارائی بسیار مطلوبی دارد.

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه